Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego Projekt Sen

Data publikacji regulaminu: 27.10.2019
Właścicielem sklepu Projekt Sen (projektsen.pl) i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Justyna Rychlik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Po Swojemu Justyna Rychlik, adres: ul. Młyńska 1, 89-412 Sośno, NIP: 5040061832, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@projektsen.pl.

Spis treści

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Sklep – sklep Projekt Sen funkcjonujący pod adresem internetowym https://projektsen.pl,
sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu,
2. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności kołdry, poduszki,
poszewki na kołdry i poduszki oraz akcesoria dekoracyjne.
3. Kreator – aplikacja dostępna na stronie sklepu, umożliwiająca Kupującemu zaprojektowanie
pościeli (poszewki na kołdrę i/lub poduszkę), którą Sprzedawca wykona na zamówienie
Kupującego według specyfikacji Kupującego oraz jego zindywidualizowanych potrzeb,
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio
ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
5. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba
nieposiadająca statusu Konsumenta),
6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem projektsen.pl/regulamin
7. Operator Płatności –serwis Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym,wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza,
8. Sprzedawca – Justyna Rychlik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Po Swojemu Justyna Rychlik, adres: ul. Młyńska 1, 89-412 Sośno, NIP: 5040061832.
9. Konto Klienta / Konto – baza zawierająca dane Kupującego służące do realizacji składanych
zamówień oraz historię zamówień Kupującego.

10. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub
stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
11. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za
pośrednictwem systemu PayPal lub innych systemów płatności on-line.
12. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce.
13. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do
doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych, świadcząc
jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z §3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§3 Oferta sklepu

Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie,
zamieszczane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia oraz produkty
niewymienione w ofercie, które Kupujący zamawia za pośrednictwem Kreatora.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego
poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych
Bony/Karty podarunkowe, zakupione w Sklepie począwszy od dnia zakupu, zachowują ważność i
można je realizować w terminie 365 dni kalendarzowych od daty zakupu. Po tym terminie, unikalne
numery bonów/kart podarunkowych tracą ważność. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i
wymianom na gotówkę.

§4 Ceny towarów i koszty dostawy

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie
tradycyjnej.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,
wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny
towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
promocyjnych lub wyprzedaży.
Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach

Sklepu. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym
w dniu złożenia przez Klienta zamówienia przy czym jeśli wartość zakupów wyniesie minimum 250,00zł koszt przesyłki ponosi Sklep. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy
dostępna jest na stronie https://projektsen.pl/dostawa/

§5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową projektsen.pl
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez
złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w
Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz
zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie bezpłatnego Konta
Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie.
Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo
wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie
Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których
Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek
rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
W celu dokonania rejestracji- utworzenia Konta należy:
• wejść na stronę sklepu i stopce, na dole strony wybrać zakładkę “Moje konto”,
• następnie wypełnić formularz.
Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta
pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na
warunkach określonych w Regulaminie.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do
dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz
do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
• wyboru zamawianych towarów;
• wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
• oznaczenia danych, na które ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
• wyboru sposobu uregulowania płatności.
Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy
przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do
Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa
sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę
przyjęcia zamówienia do realizacji.
Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
• w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze,
natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
• w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem
elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast
po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
• w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem
bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe
wskazane przy zamówieniu.
Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia.
Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną
umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności
numer telefonu kontaktowego lub adres email.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad

regulaminu.
Czas realizacji zamówienia złożonego w Sklepie wynosi do 15 dni roboczych przy czym Sprzedający
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zrealizować zamówienie w jak najkrótszym czasie.
W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak
jest możliwości realizacji zamówienia Klienta, nie będącego Konsumentem w terminie 30 dni, Sklep ma
prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternastu)
dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz
zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Klient będący Konsumentem ma prawo w opisanej
sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji
zamówienia w tej części w terminie 14 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie
zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości
zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja
zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do
wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze
sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku
Sklep i Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i
trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem
towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub
sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w
jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku
gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce ‚gwarancje’ w opisie danego towaru.

§6 Zmiany w zamówieniach

Zmiany w zamówieniu Kupujący może dokonywać:
1. w przypadku towarów zaprojektowanych za pomocą Kreatora- do momentu otrzymania od
Sprzedającego potwierdzenia rozpoczęcia produkcji (potwierdzenie zostanie przesłane Kupującemu na
adres e-mail podany w zamówieniu); Kupujący może wycofać złożone zamówienie na produkty
zaprojektowane za pomocą Kreatora do momentu jego przyjęcia do produkcji,
2. w przypadku towarów niezaprojektowanych za pomocą Kreatora- do momentu zrealizowania
zamówienia, czyli do momentu przekazania go do wysłania. Kupujący może wycofać złożone
zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem
kontakt@projektsen.pl, lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie pod numerem +48 787-525-190. Zmiany w
zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu osoby zgłaszającej
zmiany jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu
dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku,
gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§7 Formy płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy
odbiorze.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium
Polski:
1. płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w przypadku dostarczenia
zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (o ile kurier dostarczający zamówienie umożliwia
płatność kartą płatniczą/kredytową);
2. płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowana za pośrednictwem systemów
płatności elektronicznych Przelewy24 (bez względu na formę dostawy/odbioru);
3. płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na

konto:96 1870 1045 2078 1060 9801 0001 (Nest Bank)(bez względu na formę dostawy/odbioru.).
Szczegółowa informacja dotycząca form płatności umieszczona jest na stronie: https://projektsen.pl/sposoby-platnosci/

§8 Zawieranie umowy

W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,
2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając
sposób płatności;
4. zaakceptować Regulamin –akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania
zakupu,
5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora
Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty oraz przesyłkę.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie produktów uznaje się za zawartą między
Kupującym a Sprzedawcą.
Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§9 Dostawa

Dostawa kupionego produktu odbywa się w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania
zamówienia.
Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy InPost sp. z o.o. (dawn. InPost Express sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP: 6793108059. Wysyłka następuje z reguły:

  1. następnego dnia roboczego w przypadku produktów dostępnych w Sklepie,
  2. w ciągu 15 dni roboczych w przypadku produktów zamawianych za pomocą Kreatora.

Dostawa produktów ma miejsce z reguły w terminach:
1. Paczkomaty Inpost – w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki,
2. Kurier InPost – w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania paczki.
Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem była otwierana bądź widać uszkodzenia
przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak
najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.
Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§10 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku produktów zaprojektowanych za pomocą Kreatora – aplikacji w sklepie
www.projektsen.pl Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą
elektroniczną.
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://projektsen.pl/regulamin jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż
najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu
Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
innymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o
odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem
terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§11 Odpowiedzialność za wady, reklamacje, zwroty

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia za wady).
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej
treści.
Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://projektsen.pl/regulamin jednak
nie jest to obowiązkowe.
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (adres ul. Młyńska 1, 89-
412 Sośno), jak również pocztą elektroniczną (adres e-mail kontakt@projektsen.pl).
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.
Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na stan paczki przy jej odbiorze w szczególności czy:
• przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. Mechanicznie
• zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona).
Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, Kupujący jest zobowiązany w obecności listonosza lub kuriera
otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówiony towar przez nie został uszkodzony w czasie transportu.
Jeśli produkty okażą się uszkodzone, Kupujący powinien spisać w obecności doręczyciela protokół
reklamacyjny. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem
Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu
przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, Kupujący może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z
powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§12 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną
polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie produktów
materialnych dostępnych w Sklepie.
Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana
jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o
dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w
polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://projektsen.pl/polityka-prywatnosci-2/

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w dacie zawarcia umowy. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie
zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa
akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa.

Centrum preferencji prywatności

Informacja o cookies

Polityka plików “cookies” serwisu projektsen.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

zrozumienie ścieżki konwersacji w celu optymalizacji i remarketingu
zrozumienie ścieżki konwersacji w celu optymalizacji i remarketingu
analiza ścieżki zakupowej klienta
ustawienia przeglądarki
ustawienia przeglądarki
ustawienia przeglądarki
ustawienia przeglądarki

xxx

xxx

xxx

xxxx